ی, 09/02/1399 - 12:58
چاپ:

بازخوانی توصیه های فرهنگی مقام معظم رهبری در سال های اخیر

بازخوانی توصیه های فرهنگی مقام معظم رهبری در سال های اخیر

رهبر معظم انقلاب اسلامی یکبار به صورت ضمنی در سال 1391 و یکسال بعد به صورت صریح خبر دادند که نسخهای برای کارهای اصلی و بنیانی در مورد فرهنگ را به مسوولان دولتی دادهاند که ظاهرا مورد بی توجهی قرار گرفته است. چه کسی باید پاسخگو باشد که با نسخهای که رهبر معظم انقلاب در باب فرهنگ دادهاند چه کردهاند و چرا به این توصیهها عمل نشده است و چه وقت و چگونه قرار است این توصیهها مورد عمل قرار گیرد؟

برچسب
مطالب مرتبط