بازخوانی توصیه های فرهنگی مقام معظم رهبری در سال های اخیر

بازخوانی توصیه های فرهنگی مقام معظم رهبری در سال های اخیر
چکیده

فرهنگ مثل هواست که انسان وقتى که این هوا را استنشاق کرد، با هوایى که استنشاق کرده و با آن جانى که گرفته، مى تواند دو قدم بردارد و جلو برود؛ بقیه ى کارها همه برخاسته ى از آن چیزى است که شما استنشاق کرده اید. اگر چنانچه یک جایى، هواى مسمومى تزریق بشود، نتیجه اى که در اندامها دیده خواهد شد تابع آن مسمومیتى است که در این هواست. اگر فضا را با دود یا مخدرى تخدیر کنند، وقتى شما آن را استنشاق کردید، رفتار شما متناسب با آن چیزى خواهد شد که استنشاق کرده اید؛ فرهنگ یک چنین حالتى دارد. فرهنگ را
دست کم نگیرید؛ خیلى مهم است.
بنابراین صرف وقت کنید و در بودجه هم برایش پول و فصول قابل توجهى بگذارید تا جهتِ ارزشى به فرهنگ بدهید. از جمله ى کارهایى که مسؤولین فرهنگى دولت خیلى باید به آن بپردازند و واقعاً یک دقیقه را در آن فروگذار نکنند، این است که به فرهنگ عمومى جامعه و ابزارها و وسائل فرهنگى، جهت ارزشى بدهند. چون تلاش زیادى شده تا جریانهاى فرهنگى و عامل هاى فرهنگى - هنر و ادبیات و شعر و سینما و بقیه - در جهت غیر ارزشى حرکت کنند و راه بیفتند. شما باید کمک کنید و همه ى تلاشتان را بکنید که به تحرکات فرهنگى بیانات معظم له در دیدار رئیس جمهور و اعضاى هیأت دولت به مناسبت هفته دولت ». کشور در جهت ارزشى جهت بدهید. 04/06/1386

رهبر معظم انقلاب اسلامی یکبار به صورت ضمنی در سال 1391 و یکسال بعد به صورت صریح خبر دادند که نسخهای برای کارهای اصلی و بنیانی در مورد فرهنگ را به مسوولان دولتی دادهاند که ظاهرا مورد بی توجهی قرار گرفته است. چه کسی باید پاسخگو باشد که با نسخهای که رهبر معظم انقلاب در باب فرهنگ دادهاند چه کردهاند و چرا به این توصیهها عمل نشده است و چه وقت و چگونه قرار است این توصیهها مورد عمل قرار گیرد؟

دسته بندی