آسیب‌شناسی هنر انقلابی از منظر مقام معظم رهبری (حفظه الله)

چکیده

ما برای طلوع دوره شکوفایی تمدن اسالمی ـ ایرانی بیصبری داریم. خودآگاهی از پرسش»چه باید کرد؟« و نیز دانستن تجربه ملتهای شکوفا و درحال رشد ضروری است. اکنون فهم روششناسی بومی این دوره گذار برای ما اهمیت دارد. خاستگاه پرسش »چه باید کرد؟« در ادبیات امروز جهان توسعه، سامان بخشی به »مکتب درونزای مدیریت علم، دانش و الگوی اسالمی ـ ایرانی پیشرفت در تمدن پیشرو« است. در مقام بررسی دیدگاه مقام معظم رهبری در موضوع هنر باید اشاره کرد که ایشان عالوه بر ویژگی رهبری نظام اسالمی، مرجعیت فقهی و دینی، علم به قانون و عدالت، خصلت دیگری نیز دارند و آن سطح گستردهی مطالعات شخصی و صاحبنظر بودن در عرصهی هنر و ادبیات ایران و جهان است. برای نمونه، تنها در عرصه ادبیات داستانی تا اوایل دهه هفتاد، دامنه مطالعات ایشان به نقل از خودشان از یک هزار رمان فراتر رفته بود. سرودههای شخصی ایشان که گهگاه منتشر میشود، دیدارهای ایشان با اهل شعر و ادب، کارگردانها و فیلمسازان، دیدار با مداحان و قاریان قرآن در هرسال، نیز شاهد دیگری بر این ادعا است. از اینرو، انجام پژوهشی در آثار ایشان بهمنظور یافتن جایگاه هنر و هنر انقالبی و تبیین خطمشیهای ارائهشده توسط شخصیتی با چنین جایگاه حقیقی و حقوقی ضروری بهنظر میرسد.

ما برای طلوع دوره شکوفایی تمدن اسالمی ـ ایرانی بیصبری داریم. خودآگاهی از پرسش»چه باید کرد؟« و نیز دانستن تجربه ملتهای شکوفا و درحال رشد ضروری است. اکنون فهم روششناسی بومی این دوره گذار برای ما اهمیت دارد. خاستگاه پرسش »چه باید کرد؟« در ادبیات امروز جهان توسعه، سامان بخشی به »مکتب درونزای مدیریت علم، دانش و الگوی اسالمی ـ ایرانی پیشرفت در تمدن پیشرو« است. در مقام بررسی دیدگاه مقام معظم رهبری در موضوع هنر باید اشاره کرد که ایشان عالوه بر ویژگی رهبری نظام اسلامی، مرجعیت فقهی و دینی، علم به قانون و عدالت، خصلت دیگری نیز دارند و آن سطح گستردهی مطالعات شخصی و صاحبنظر بودن در عرصهی هنر و ادبیات ایران و جهان است. برای نمونه، تنها در عرصه ادبیات داستانی تا اوایل دهه هفتاد، دامنه مطالعات ایشان به نقل از خودشان از یک هزار رمان فراتر رفته بود. سرودههای شخصی ایشان که گهگاه منتشر میشود، دیدارهای ایشان با اهل شعر و ادب، کارگردانها و فیلمسازان، دیدار با مداحان و قاریان قرآن در هرسال، نیز شاهد دیگری بر این ادعا است. از اینرو، انجام پژوهشی در آثار ایشان بهمنظور یافتن جایگاه هنر و هنر انقالبی و تبیین خطمشیهای ارائهشده توسط شخصیتی با چنین جایگاه حقیقی و حقوقی ضروری بهنظر میرسد.

دسته بندی