جایگاه خانواده در مکتب امام حسین علیه السلام

جایگاه خانواده در مکتب امام حسین علیه السلام
چکیده

شخصیت بی نظیر و جذاب امام حسین علیه السلام باعث شده که جایگاه خانواده در مکتب ایشان مغفول بماند و کمتر به آن پرداخته شود.
امام حسین علیه السلام ده سال اول عمر خودش - زمان شکل گیری شخصیت - در کنار پیامبر بودند و بیشترین آموزه ها را از پیامبر فرا گرفتند ، بی جهت نیست که پیامبر فرموده اند حسین و منی و انا من حسین. بعد از پیامبر در سایه سار والدین بودند ، علی و فاطمه که هرگز اختلافی با هم نداشتند و منزل آنها همیشه مملو از مهر و محبت بود خانهی علی برای بچهها مهد مهربانی بود، عاطفه و عشق و صفا موج میزد.
برای امام حسین ۲۱ یا ۲۱ برادر ذکر کرده اند که برخی از آنها قبل از عاشورا فوت کرده اند ، امام حسین با همه برادران رابطه ای صمیمانه داشتند. خواهرانی هم مثل زینب کبرا ام کلثوم فاطمه بنت علی ارتباط عاطفی و صمیمیتی که بین این خواهران و امام حسین بود به تفسیر شنیده ایم. خصوصا ارتباط صمیمی حضرت زینب کبری با امام حسین علیه السلام.

شخصیت بی نظیر و جذاب امام حسین علیه السلام باعث شده که جایگاه خانواده در مکتب ایشان مغفول بماند و کمتر به آن پرداخته شود.
امام حسین علیه السلام ده سال اول عمر خودش - زمان شکل گیری شخصیت - در کنار پیامبر بودند و بیشترین آموزه ها را از پیامبر فرا گرفتند ، بی جهت نیست که پیامبر فرموده اند حسین و منی و انا من حسین. بعد از پیامبر در سایه سار والدین بودند ، علی و فاطمه که هرگز اختلافی با هم نداشتند و منزل آنها همیشه مملو از مهر و محبت بود خانهی علی برای بچهها مهد مهربانی بود، عاطفه و عشق و صفا موج میزد.
برای امام حسین ۲۱ یا ۲۱ برادر ذکر کرده اند که برخی از آنها قبل از عاشورا فوت کرده اند ، امام حسین با همه برادران رابطه ای صمیمانه داشتند. خواهرانی هم مثل زینب کبرا ام کلثوم فاطمه بنت علی ارتباط عاطفی و صمیمیتی که بین این خواهران و امام حسین بود به تفسیر شنیده ایم. خصوصا ارتباط صمیمی حضرت زینب کبری با امام حسین علیه السلام.

دسته بندی